O nás

Spoločnosť Expertise, s.r.o. je znalecká organizácia v odbore Podnikové hospodárstvo odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov, zapísaná do zoznamu znaleckých organizácií Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca - právnickej osoby: 900131

Hlavné zamerania spoločnosti je

Vypracovanie znaleckých a odborných posudkov na ocenenie:

 • podniku ako celku alebo jeho časti,
 • nehmotného majetku - ochranná známka, know how,
 • nehnuteľností - stavby, pozemky,
 • hnuteľnosti majetku - stroje, autá, elektro, inventár a pod.,
 • finančných investícií - podiely v iných spoločnostiach, obligácie, dlhopisy,
 • zásob - materiál, nedokončená výroba, tovar,
 • pohľadávok,
 • ušlého zisku,
 • ložísk nerastných surovín.
Vypracovanie finančno - ekonomických expertíz zameraných na riešenie:

 • ekonomickej situácie spoločností v jednotlivých štádiách životného cyklu a predikcie ich vývoja
 • politík jednotlivých rezortov národného hospodárstva
 • vedecko - teoretických problémov ekonomickej teórie a praxe
Poradenská činnosť:

 • ekonomické a organizačné poradenstvo
 • operatívna asistencia v negociačných procesoch
 • odborné poradenstvo pri súvisiacich právnych úkonoch

 

Ak realizujete predaj alebo prevod aktív, transformujete, delíte alebo zlučujete spoločnosť, vyhlasujete povinnú ponuku na prevzatie, potrebujete ohodnotiť záložné práva, zložky majetku podniku resp. podnik ako celok, akvizujete, reštruktualizujete, teda hospodárite s aktívami, plánujete zemny v riadení organizácie, zavádzate inovačné postupy, pripravujete reformy na mikro alebo makro úrovni, teda zefektívňujete ekonomické procesy, prosím kontakujte nás


Ing. Marek Horváth
konateľ

Tel.:  +421/(0)905 656 350
Fax.: +421/(055)62 333 84
znalci@expertise.sk