Podklady k ohodnoteniu

1. PODNIKU AKO CELKU:

 

 1. Objednávka na vypracovanie znaleckého (odborného posudku)

 2. Výpis z Obchodného registra

 3. Účtovný doklad Súvaha POD1-01 za posledné dve účtovné obdobia

 4. Účtovný doklad Výsledovka POD2-01 za posledné dve účtovné obdobia 

 5. Stručná charakteristika spoločnosti, výrobný program 

 6. Hlavná kniha – v podrobnom členení aj s analytickou evidenciou 

 7. Komentáre a špecifikácie k jednotlivým súvahovým účtom 

 8. Inventúrny súpis HIM a DHIM (inventárne číslo, nadobúdacia cena, korekcia, zostatková cena, doklady o zaradení IM do používania) 

 9. Inventúrny súpis poskytnutých preddavkov na investičný majetok ku dňu ocenenia 

 10. Technické preukazy motorových vozidiel 

 11. Doklad o vlastníctve oceňovanej nehnuteľnosti:
  - výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva) alebo úplný výpis z pozemkovej knihy s úradne overeným geometrickým plánom. Doklad o vlastníctve nesmie byť starší ako 3 mesiace,
  - aktuálna kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy,
  - geometrický plán o zameraní stavby,
  - výkresová dokumentácia stavebných objektov,
  - užívacie povolenie (kolaudačná správa) o začatí užívania hlavných stavieb a určení účelu užívania stavieb (potvrdenie mestského alebo obecného úradu o začatí užívania stavby), alebo dokázateľne určený vek v zmysle cenového predpisu, ak doklady o začatí užívania neexistujú,
  - stavebné a užívacie povolenia prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií stavieb, u bytov dokumentáciu v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
  - celková situácia areálu, situačný náčrt inžinierskych sietí.

 12. Nehmotný majetok:
  - osvedčenie o zápise ochrannej známky,
  - osvedčenie o prihláške ochrannej známky,

 13. Podrobný súpis finančných investícií:
  - výpis zo strediska CP,
  - ak má spoločnosť podiel v iných podnikoch, treba priložiť súvahu a výsledovku týchto podnikov a výpisy z obchodného registra,
  - výšky vkladu v dcérskych spoločnostiach,
  - výročné správy podnikov, ktorým spoločnosť poskytla pôžičku,

 14. Zásoby:
  - súpis skladových zásob ku dňu ocenenia,
  - spôsoby oceňovania a obstarávania zásob,
  - inventúrny súpis poskytnutých prevádzkových preddavkov,
  - záznam z inventarizácie skladových zásob.

 15. Inventúrny súpis pohľadávok, poskytnutých preddavkov a záloh ku dňu ocenenia (rozlíšenie pohľadávok do lehoty splatnosti, do 30 dní, do 60 dní, do 90 dní a nad 90 dní)

 16. Inventúrny súpis finančného majetku:
  - výpisy z bankových účtov ku dňu ocenenia,
  - zápisy o inventarizácii pokladnice ku dňu ocenenia,
  - súpis ostatného finančného majetku (termínované vklady, zmenky, krátkodobé depozitné certifikáty.... aj s uvedením, v ktorej finančnej inštitúcii sú prostriedky uložené) 

 17. Súpis krátkodobých a dlhodobých úverov + výpisy z úverových účtov ku dňu ocenenia. 

 18.  Súpis ostatných pasív a prechodných účtov pasív. 

 19.  Súhlas k vstupu do areálu za účelom obhliadky majetku, súhlas na vykonanie fotodokumentácie.

2. NEHMOTNÉHO MAJETKU:

Upresňuje sa pri osobnom rokovaní, nakoľko sa jedná o špecifickú zložku majetku a pri každej časti duševného majetku sú požadované iné podklady potrebné pre vypracovanie posudku.

Patrí sem najmä know-how – výrobný, obchodný, ochranná známka, licencie, receptúry a pod.

3. NEHNUTEĽNOSTÍ:

 1. Objednávka na vypracovanie posudku 

 2. Výpis z Listu vlastníctva – originál, nie starší ako 3 mesiace 

 3. Kópia z katastrálnej mapy – originál, nie starší ako 3 mesiace 

 4. Potvrdenie z účtovníctva o vlastníctve stavieb 

 5. Výkresová dokumentácia stavebných objektov, 

 6. Užívacie povolenie (kolaudačná správa) o začatí užívania hlavných stavieb a určení účelu užívania stavieb (potvrdenie mestského alebo obecného úradu o začatí užívania stavby), alebo dokázateľne určený vek v zmysle cenového predpisu, ak doklady o začatí užívania neexistujú, 

 7. Stavebné a užívacie povolenia prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií stavieb, u bytov dokumentáciu v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

 8. V prípade komplexu budov celková situácia areálu, situačný náčrt inžinierskych sietí

4. HNUTEĽNÉHO MAJETKU:

(stroje, elektro, dopravné prostriedky, inventár)

 1. Objednávka na vypracovanie posudku 

 2. Inventúrny súpis HIM a DHIM (inventárne číslo, nadobúdacia cena, korekcia, zostatková hodnota – potvrdené konateľom spoločnosti) 

 3. Doklady o zaradení IM do používania

 4. Technické preukazy motorových vozidiel + uvedený stav tachometra

5. FINANČNÝCH INVESTÍCIÍ: 

 1. Objednávka na vypracovanie znaleckého (odborného posudku) 

 2. Výpis z Obchodného registra ohodnocovanej spoločnosti 

 3. Účtovný doklad Súvaha POD1-01 za posledné tri účtovné obdobia 

 4. Účtovný doklad Výsledovka POD2-01 za posledné tri účtovné obdobia 

 5. Finančný plán na nasledujúcich 5 rokov 

 6. Výpis zo Strediska cenných papierov – ak sa jedná o verejne obchodovateľné akcie 

 7. Stručná charakteristika spoločnosti, výrobný program

6. ZÁSOB:

 1. Objednávka na vypracovanie znaleckého (odborného posudku) 

 2. Súpis skladových zásob ku dňu ohodnotenia, 

 3. Spôsoby oceňovania a obstarávania zásob, 

 4. Záznam z inventarizácie skladových zásob.

7. POHĽADÁVOK:

 1. Objednávka na vypracovanie znaleckého (odborného posudku) 

 2. Inventúrny súpis pohľadávok, poskytnutých preddavkov a záloh ku dňu ohodnotenia podľa jednotlivých faktúr s uvedením nasledovných informácií: odberateľ, číslo faktúry, dátum splatnosti, suma v pôvodnej mene, suma v SKK, uhradené, zostatok)

 3. Ostatná dokumentácia k pohľadávkam, korešpondencia s dlžníkmi